Sprzedaż ciepła – obrót ciepłem

Realizujemy nowatorski projekt, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostawy ciepła sieciowego.

Od 2005 r. prowadzimy działalność obrotu ciepłem na podstawie Koncesji na Obrót Ciepłem udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pragnę zwrócić szczególną uwagę na kompleksowość świadczonych przez nas usług energetycznych. Oznacza to, że ZEC SERVICE oferuje pełne wsparcie, nadzór oraz realizację zadań w zakresie wdrożenia procesu zaopatrzenia w ciepło tj. od momentu analizy możliwości przyłączenia danego obiektu do sieci ciepłowniczej, poprzez proces projektowy, wykonawczy, w tym również zaprojektowanie modelu partycypacji w kosztach związanych z koniecznością dostosowania specjalistycznych urządzeń pomiarowych, aż do obsługi serwisowej. Ponadto posiadany przez nas system zarządzania obrotem ciepła, pozwala nam na jednoczesne rozliczenie kosztów bezpośrednio na indywidualnych klientów ciepła, co ma wpływ na ograniczenie wszelkich kosztów administracyjno-księgowych po stronie Zarządcy. Tym samym, w efekcie posiadanych kompetencji oferujemy elastyczny model współpracy, którego zakres za każdym razem dostosowujemy do Państwa potrzeb i oczekiwańpodkreśla Anna Dreko, Kierownik Oddziału Energetyki Cieplnej ZEC SERVICE Sp. z o.o.

Zapewniamy kompleksową usługę energetyczną w zakresie doradztwa na etapie poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie uciepłownienia obiektu.
Przeprowadzamy proces związany z przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej. Przygotowujemy pełną dokumentację formalno-prawną niezbędną do uzyskania pozytywnej decyzji. Ponadto opracowujemy dokumentację projektową oraz realizujemy dostawę urządzeń i roboty budowlano-montażowe urządzeń i instalacji energetycznych. Podejmujemy prace serwisowe i eksploatacyjne wszystkich urządzeń i instalacji cieplnych, w tym m. in. węzłów cieplnych i kotłowni lokalnych.

Świadczymy usługę sprzedaży ciepła na podstawie Taryfy dla ciepła zgodnej z regulacjami prawnymi, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przejmujemy obowiązek dostarczania ciepła oraz egzekwowania należności. Prowadzimy księgową obsługę rozliczania kosztów dostarczanego ciepła do odbiorców indywidualnych. Przejmujemy ryzyko związane z postępowaniem windykacyjnym względem indywidualnych użytkowników, jak również wstrzymujemy dostawy ciepła do lokalu z tytułu powstałych zaległości w płatnościach.
W proponowanym modelu współpracy w zakresie obrotu ciepłem zawierana jest Generalna umowa sprzedaży ciepła z Deweloperem/Zarządcą/Właścicielem obiektu, a równolegle do niej umowy rozliczania ciepła z odbiorcami indywidualnymi, które zdejmują z w/w podmiotów obowiązek rozliczania kosztów ciepła.

Wykorzystujemy autorski program do zarządzania obrotem ciepła, dzięki temu dysponujemy wiarygodnymi analizami w oparciu o wskazania układów pomiarowo–rozliczeniowych w zakresie ilości pobranego ciepła przez poszczególne lokale i ich indywidualnego rozliczenia.
Prowadzimy regularne, comiesięczne rozliczenia ilościowe i finansowe. W efekcie odbiorcy indywidualni otrzymują co miesiąc faktury VAT w miejsce zestawień wykazujących saldo z niedopłatą lub nadpłatą. Odbiorcy dzięki bezpośredniemu kontaktowi lub/a także za pośrednictwem e-BOK posiadają stały dostęp do podglądu faktur, odczytów, na bieżąco monitorują zużycie ciepła oraz mają pełną kontrolę nad płatnościami.

Anna DrekoSprzedaż ciepła – obrót ciepłem