Zintegrowany System Zarządzania

ZEC SERVICE Sp. z o. o. realizuje kontrakty zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami partnerów biznesowych, przepisami prawa oraz z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto prowadzone są prace mające na celu ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zasobami i działaniami bezpośrednio związanymi z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania założeń środowiskowych oraz podnoszenia jakości świadczonych usług i wyrobów.

„Jako wykonawca usług i producent w zakresie energetyki przemysłowej i zawodowej, realizujemy politykę wyrażającą się w utrzymaniu pozycji wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera. Świadcząc usługi i dostarczając wyroby o najwyższym poziomie jakości, w uzgodnionych terminach realizacji, dążymy do minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko, przy zwróceniu szczególnej uwagi na zachowanie bezpieczeństwa pracy pracowników i firm podwykonawczych. Tym samym, wykazujemy pełne zaangażowanie w prace nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem zintegrowanego systemu zarządzania.”podkreśla Wiesław Dreko, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZEC SERVICE Sp. z o.o.

„Działania systemowe podejmowane w ZEC SERVICE Sp. z o. o. w procesie kształtowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy są uwarunkowane rosnącymi wymaganiami prawnymi, ekonomicznymi i otoczenia, w którym funkcjonuje spółka. Do 2010 r. obowiązywały w spółce zasady i normy wynikające ze źródeł prawa polskiego oraz dyrektywy unijne dotyczące bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy. W efekcie, zwróciliśmy uwagę na potrzebę podjęcia działań, których celem będzie ograniczanie i wyeliminowanie ryzyka zawodowego w miejscu pracy, uwzględniając przy tym dążenie do pełnego ograniczenia wypadków i chorób zawodowych wynikających ze środowiska pracy. Tym samym, rozpoczęliśmy prace nad kształtem obowiązującego obecnie modelu zarządzania zasobami i działaniami ukierunkowanymi na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzony system zarządzania bezpieczeństwem to swoista filozofia działania całej organizacji. To sposób myślenia i postępowania nastawiony na zachowanie pełnego bezpieczeństwa, czyli wyeliminowanie wszystkich zdarzeń niebezpiecznych z uwzględnieniem odpowiedzialności spółki wobec pracowników i ich rodzin. Generalnie to zasady, które wzmacniają świadomość zagrożenia oraz wpajają odpowiedzialne podejście do zagrożenia, czyli zapewnienie bezpieczeństwa – zgodnie z naszym powiedzeniem, że „nie ma pracy tak pilnej, by nie można jej było wykonać bezpiecznie.”mówi Krzysztof Dreko, Prezes Zarządu ZEC SERVICE Sp. z o. o. oraz Promotor Polityki BHP w ZEC SERVICE Sp. z o.o.

 • PN-EN ISO 9001
 • PN-EN ISO 14001
 • PN-ISO 45001
 • PN-EN ISO 3834-2
 • PN-EN  1090
 • PN-EN 15085-2

Dbamy o jakość współpracy jako strategiczny partner dla naszych Klientów w branżach usług remontowych, modernizacyjnych i montażowych dla energetyki zawodowej i przemysłowej, inżynierii cieplnej, produkcji detali i podzespołów, sprzedaży ciepła oraz usług serwisu i eksploatacji wraz z utrzymaniem ruchu instalacji i ciągów technologicznych. Głównymi celami stawianymi w polityce jakości, środowiska i BHP są:

 • realizacja wyrobów i usług zgodnie z wymaganiami Klienta oraz przepisami prawa,
 • doskonalenie całej organizacji,
 • ciągła analiza i doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • analizowanie i zmniejszanie poziomu ryzyka dla Klientów i firmy,
 • umacnianie pozycji firmy na rynku,
 • stałe podnoszenie kompetencji i świadomości pracowników w zakresie wykonywanych zadań,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich pracowników i angażowanie ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska,
 • doskonalenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym – rozszerzeniem punktu jest szczegółowa polityka bezpieczeństwa pracy z dnia 29.11.2010,
 • angażowanie w powyższe działania naszych podwykonawców.

Dzięki realizacji polityki ZEC SERVICE Sp. z o. o. i przy pełnym zaangażowaniu całej załogi, niezależnie od pełnionych w spółce funkcji i wykonywanych zadań, dążymy do tego aby być znaną, niezawodną i solidną firmą.

Jako wykonawca usług i producent w zakresie inżynierii cieplnej, energetyki i mechaniki stawiamy sobie za cel „ZERO WYPADKÓW”, a nasze motto brzmi:

JESTEM ŚWIADOMY, JESTEM ODPOWIEDZIALNY – JESTEM BEZPIECZNY

Przestrzegamy najwyższych standardów pragnąc zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo naszym: pracownikom, kontrahentom oraz członkom lokalnej społeczności.

Jesteśmy przekonani, że można zapobiec wszelkim wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym.

Spełniając wymagania prawne dążymy równocześnie do stałej poprawy stanu BHP poprzez ciągłe monitorowanie i doskonalenie działań w sferze bezpieczeństwa pracy. Firma zapewnia odpowiednie ku temu zasoby i środki oraz dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Staramy się także budować w nich świadomość i zawsze uwzględniać ich rolę oraz zaangażowanie w działalność na rzecz BHP. Wśród naszych pracowników promujemy bezpieczne zachowania także w życiu codziennym.

Realizując nasz nadrzędny cel przestrzegamy niżej wymienionych zasad kardynalnych:

Zawsze stosuję wymagane i sprawne środki ochrony osobistej

Nie pracuję pod wpływem alkoholu i środków odurzających

Używam tylko sprawnych i atestowanych narzędzi oraz sprzętu

Dbam o właściwe wygrodzenie określonego miejsca pracy

Utrzymuję porządek w miejscu pracy

Zgłaszam natychmiast wszystkie zaistniałe wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Przestrzeganie niniejszych zobowiązań oraz ogólnie obowiązujących przepisów BHP jest obowiązkiem każdego pracownika.

Wszyscy pracownicy ZEC SERVICE Sp. z o.o. są odpowiedzialni za przestrzeganie Polityki oraz standardów i wytycznych związanych z BHP, w tym ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących w Spółce.

Wrocław, dnia 29.11.2010 r.

Wytyczne w oparciu o które wytwarzane są wyroby:

 • WUDT/UC/2003 – Urządzenia Ciśnieniowe;
 • Dyrektywy: 2014/68/U.

ZEC SERVICE Sp. o. o. posiada uprawnienia w zakresie:

 • modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych;
 • naprawy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych;
 • naprawy urządzeń dźwignicowych;
 • wytwarzania elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych;
 • wytwarzania w zakresie montażu urządzeń ciśnieniowych.

ZEC SERVICE zgodnie z przepisami prawa oraz w ramach posiadanych uprawnień wytwarza:

 • zbiorniki ciśnieniowe;
 • zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących, materiałów ciekłych zapalnych;
 • kotły parowe, kotły wodne;
 • elementy kotłów, w tym m.in. wężownice, komory, trójniki, kolanka;
 • rurociągi parowe oraz ich elementy;
 • stalowe konstrukcje budowlane;
 • podzespoły taboru kolejowego (niespawane);
 • aparaturę chemiczną, procesową.

Nadzór spawalniczy
Główny Spawalnik – IWE
Technolodzy Spawalnicy – IWE, IWT

Kontrolerzy – kwalifikacje VT2, PT wg PN-EN ISO 9712

Pracownicy wykonujący spawanie – posiadane uprawnienia UDT i TÜV wg PN-EN ISO 9606

Pracownicy wykonujący obróbkę cieplną – wyżarzacze uprawnieni przez UDT.

Metody:

 • spawanie elektrodą otuloną MMA- 111
 • spawanie elektrodą nietopliwą TIG- 141
 • spawanie elektrodą topliwą MAG- 135
 • spawanie elektrodą topliwą MIG- 131
 • spawanie drutem proszkowym- 136
 • spawanie drutem proszkowym z wypełnieniem metalicznym- 138
 • spawanie gazowe G-311
 • spawanie mieszaną metodą TIG/MMA- 141/111

Grupy materiałowe 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 wg ISO CR 15608

Anna DrekoZintegrowany System Zarządzania