Usługi dla przemysłu i energetyki

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i realizacji rozwiązań wspierających potencjał technologiczny firm z branży energetycznej. W toku dywersyfikacji działalności wypracowaliśmy innowacyjne metody, zdobyliśmy doświadczenie pozwalające na podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających realizację kontraktów w kraju i za granicą dla przemysłu hutniczego, petrochemicznego, chemicznego, motoryzacyjnego, kolejowego i innych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji kompleksowych usług remontowych, modernizacyjnych i montażowych urządzeń i instalacji energetycznych oraz przemysłowych w obszarze; kotłowni, maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, nawęglania i odpopielania, a także w pracach izolacyjno-rusztowaniowych. Ponadto dysponujemy zespołem fachowców specjalizujących się w naprawach, remontach i konserwacji urządzeń podlegających pod Dozór Techniczny (urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe, suwnice, żurawie, wciągniki, podesty montażowe) pod bezpośrednim nadzorem własnego Działu Kontroli Technicznej wraz z Działem Nadzoru Spawalniczego. Ta działalność w szczególności obejmuje:

Usługi remontowe, modernizacyjne i montażowe kotłów energetycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi i pozablokowymi:

 • kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi jak; wymiana powierzchni ogrzewalnych (przegrzewacze, komory, pęczki  konwekcyjne, podgrzewacze wody ). młyny węglowe, podajniki węgla, odżużlacze, leje żużlowe, wentylatory; spalin, powietrza, nawiewu, obrotowe podgrzewacze powietrza, parowe podgrzewacze powietrza, filtry, elektrofiltry, pyłoprzewody, palniki i dysze OFA, kanały powietrza i spalin, armatury itp.
 • suwnic, żurawi, wciągników i wciągarek,
 • urządzeń nawęglania, odpopielania, odżużlania, gospodarki olejem opałowym , instalacji biomasowych  i instalacji IMOS .

Usługi remontowe, modernizacyjne i montażowe urządzeń pomocniczych maszynowni i turbozespołów:

 • remonty i  modernizacje urządzeń podturbinowych ( podgrzewacze regeneracyjne, smoczki, chłodnice, zbiorniki nisko i wysokociśnieniowe wody i oleju, rozprężacze, wymienniki ciepłownicze, odgazowywacze, itp.)
 • remonty i  modernizacje armatury nisko i wysokociśnieniowej ( odcinającej, zwrotnej, regulacyjnej i zabezpieczającej)
 • remonty główne i bieżące pomp, w tym, m.in.; wody chłodzącej, zasilających, kondensatu, sieciowych, itp.
 • kompleksowa modernizacja i rozruch technologiczny pompowni wody czystej, surowej, melioracyjnych i przewałowych,
 • modernizacja układów pompowych (wraz z wymianą przepustnic),
 • montaż i demontaż sit obrotowych ze stali kwasoodpornej,
 • remonty urządzeń stacji przygotowania wody do celów technologicznych,
 • zabezpieczenia antykorozyjne wewnętrznych powierzchni zbiorników wody zdemineralizowanej i wody zmiękczonej,
 • prefabrykacja i montaż rurociągów parowych i wodnych ze stali czarnej i  kwasoodpornej wraz z wykonaniem niezbędnych konstrukcji wsporczych .

Usługi remontowe, modernizacyjne i montażowe urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń:

 • montaże, remonty i konserwacje urządzeń i sieci elektroenergetycznych, w tym Rozdzielni, Napędów, Transformatorów, Elektrofiltrów oraz linii zasilających oraz instalacji oświetleniowych i grzejnych.
 • montaże, remonty i modernizacje układów AKPiA
 • kompletacje, montaże i uruchamianie układów elektroenergetycznych
 • badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
 • serwis sieci i urządzeń
 • utrzymanie ruchu urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz AKPiA
 • prace związane z wykonaniem systemów ochrony przed pożarem.

Usługi remontowe, modernizacyjne i montażowe urządzeń przemysłowych:

 • rurociągów i armatury przemysłowej na dowolne media i ciśnienia,
 • wykonywanie instalacji przesyłowych gazu wraz ze stacjami redukcyjno–pomiarowymi,
 • prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowych, rurociągów oraz urządzeń 

Posiadane przez ZEC SERVICE Sp. z o.o. zaplecze produkcyjno-remontowe pozwala na seryjną produkcję detali i podzespołów dla przemysłu kolejowego, w tym spawanych konstrukcji stalowych oraz jednostkową produkcję podzespołów i urządzeń specjalistycznych, zgodnie z wymogami Zamawiającego. Nasze zdolności produkcyjne detali z blach i kształtowników wynoszą ponad 100 ton w ciągu miesiąca (około 50 tys. detali miesięcznie) w zakresie takiej produkcji jak:

 • produkcja elementów stalowych do pudeł lokomotyw,
 • produkcja elementów stalowych do wózków taboru kolejowego,
 • produkcja małych podzespołów spawanych do pudeł i wózków,
 • usługi cięcia laserowego, gazowego (CNC),
 • usługi obróbki skrawaniem i plastycznej (w tym CNC),
 • obróbka plastyczna blach i detali (prostowanie i gięcie),
 • czyszczenie blach i detali w śrutowniach przelotowych i bębnowych,
 • produkcja i regeneracja części do urządzeń energetycznych (pompy, wentylatory, wymienniki ciepła, separacje walczaków itp.),
 • usługi spawalnicze (w tym wymagające uprawnień UDT, TUV),
 • wytwarzanie, montaż i naprawa spawanych konstrukcji klasy 1, 2, 3, a w szczególności stalowych budowlanych, taboru kolejowego i instalacji technologicznych (na dowolne media i ciśnienia )

W ramach wieloletnich umów z partnerami biznesowymi realizujemy usługi serwisowe i eksploatacyjne instalacji i urządzeń oraz usługi eksploatacyjne instalacji technicznych i ciągów technologicznych w obiektach przemysłowych i energetycznych, w obszarze kotłowni, maszynowni, gospodarki wodno-chemicznej, nawęglania, odpopielania, biomasy i IMOS, a także utrzymaniem ruchu na sieciach i węzłach ciepłowniczych.

Całodobowa obsługa w zakresie utrzymania ruchu urządzeń w pełnej sprawności technicznej tj. maszyn, sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, cieplnych i parowych, wodnych i wodno-kanalizacyjnych, gazów technicznych, sprężonego powietrza obejmuje również:

 • usuwanie zakłóceń, awarii urządzeń i instalacji,
 • usuwanie bieżących drobnych usterek w budynkach, budowlach i pomieszczeniach produkcyjnych, a także zewnętrznych i wewnętrznych sieciach mediów energetycznych,
 • wykonywanie przeglądów i prac remontowych urządzeń technologicznych i technicznych,
 • remonty poawaryjne, w tym naprawy urządzeń poddozorowych, prace konserwacyjne,
 • prace związane z usuwaniem zagrożeń awaryjnych,
 • wykonywanie doraźnych napraw i usuwanie awarii zewnętrznych i wewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
 • dyżury pogotowia oraz praca brygad zmianowych.

Świadczymy usługi związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, dostawą urządzeń i robotami budowlano-montażowymi we wszystkich branżach, związanych z systemami ciepłowniczymi, szczególnie w zakresie modernizacji i budowy kotłowni wodnych i parowych, sieci cieplnych, inst. c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, węzłów cieplnych.

Przeprowadzamy diagnostykę materiałów, urządzeń, badania termowizyjne, środowiskowe i eksploatacyjne, w tym: wibrodiagnostykę i wibroakustykę – prace realizowane przez naszą certyfikowaną spółkę zależną – ZEC DIAGPOM.

Anna DrekoUsługi dla przemysłu i energetyki