Zintegrowany System Zarządzania

ZEC SERVICE Sp. z o. o. realizuje kontrakty zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami partnerów biznesowych, jak również na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz z uwzględnieniem pozostałych uzgodnionych warunków. Ponadto, w spółce prowadzone są prace mające na celu ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zasobami i działaniami ukierunkowanymi na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania założeń środowiskowych oraz podnoszenia jakości świadczonych usług i wyrobów.

„jako wykonawca usług i producent w zakresie inżynierii cieplnej, energetyki, mechaniki oraz konstrukcji stalowych, realizujemy politykę wyrażającą się w utrzymaniu pozycji wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera. Dostarczając tym samym usługi i wyroby o odpowiednim poziomie jakości, we wskazanym terminie realizacji oraz obejmujące uzgodnioną cenę. Co więcej, przy ustalaniu poziomu jakości naszych wyrobów i usług oraz podejmując działania związane z ich realizacją, dążymy do minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko przy zwróceniu szczególnej uwagi na zachowanie bezpieczeństwa pracowników i firm podwykonawczych, partnerów biznesowych, dostawców i społeczeństwa. Tym samym, podejmuję pełne zaangażowanie się w prace nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem zintegrowanego systemu zarządzania, jak również dostarczenie niezbędnych zasobów przyczyniających się do skutecznej realizacji zasad przyjętej Polityki”podkreśla Wiesław Dreko, Prezes Zarządu ZEC SERVICE Sp. z o.o.

 • PN-EN ISO 9001:2009
 • PN-EN 14001:2005
 • PN-EN 1090
 • PN-N-18001:2004
 • PN – EN ISO 3834-2:2007

Polityka jakości, środowiska i BHP

Dbamy o długotrwałą współpracę jako strategiczny partner dla naszych klientów w branżach: usług remontowych, modernizacyjnych i montażowych dla energetyki zawodowej i przemysłowej, inżynierii cieplnej, produkcji elementów konstrukcyjnych, dystrybucji ciepła oraz usług eksploatacji wraz z utrzymaniem ruchu instalacji i ciągów technologicznych.

 • realizację wyrobów i usług zgodnie z wymaganiami klienta oraz przepisami prawa,
 • doskonalenie całej organizacji,
 • ciągłą analizę i doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • analizowanie i zmniejszanie poziomu ryzyka dla klientów i firmy,
 • umacnianie pozycji firmy na rynku,
 • stałe podnoszenie kompetencji i świadomości pracowników w zakresie wykonywanych zadań.
 • podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich pracowników i angażowanie ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska,
 • doskonalenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym – rozszerzeniem punktu jest szczegółowa polityka bezpieczeństwa pracy z dnia 29.11.2010,
 • angażowanie w powyższe działania naszych podwykonawców.

Dzięki realizacji polityki ZEC SERVICE Sp. z o. o. i przy pełnym zaangażowaniu całej załogi, niezależnie od pełnionych w spółce funkcji i wykonywanych zadań, dążymy do tego aby być znaną, niezawodną i solidną firmą.

Polityka Bezpieczeństwa Pracy

„jako wykonawca usług i producent w zakresie inżynierii cieplnej, energetyki, mechaniki oraz konstrukcji stalowych stawiamy sobie za cel „ZERO WYPADKÓW”, kierując się zasadą „JESTEM ŚWIADOMY, JESTEM ODPOWIEDZIALNY, JESTEM BEZPIECZNY”. Tym samym, przestrzegamy najwyższych standardów, pragnąc jednocześnie zagwarantować najwyższe normy bezpieczeństwa oraz wprowadzając profilaktykę zdrowotną wśród naszej załogi, dbając przy tym o zrównoważoną politykę prowadzenia działalności w najbliższym otoczeniu spółki.

Jesteśmy przekonani, że można zapobiec wszelkim wypadkom przy pracy, zminimalizować pojawiające się zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz występowanie chorób zawodowych. Ponadto spełniając wymagania prawne dążymy równocześnie do stałej poprawy stanu BHP poprzez ciągłe monitorowanie i doskonalenie działań w sferze bezpieczeństwa pracy. Zapewniamy załodze odpowiednie zasoby i środki niezbędne przy wykonywaniu pracy oraz dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Staramy się także wzmacniać świadomość wśród załogi w zakresie budowy bezpiecznego miejsca pracy, jak również wspieramy inicjatywy pracowników zmierzające do ciągłego doskonalenia systemu BHP.

Zdecydowanie promujemy bezpieczne zachowania oraz zobowiązujemy każdego członka załogi do przestrzegania zasad i procedur oraz ogólnie obowiązujących przepisów BHP. Nasi kierownicy każdej komórki organizacyjnej oraz wszyscy pracownicy nadzoru są odpowiedzialni za edukację, szkolenie oraz motywowanie podległych im pracowników oraz podwykonawców”podkreśla Krzysztof Dreko, Dyrektor Generalny ZEC SERVICE Sp. z o.o.

Wywiad z Dyrektorem Zarządzającym
Krzysztoferm Dreko

ZEC SERVICE Sp. z o.o.

_______

ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
tel. 71 32 38 650
tel. 71 32 38 660
biuro@zec-service.com.pl

Anna GałekZintegrowany System Zarządzania