Oddział Energetyki Cieplnej

Energetyka Cieplna

Od 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w strukturach ZEC SERVICE prowadzona jest nowatorska działalność obrotu ciepłem na podstawie Koncesji na Obrót Ciepłem udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Pragnę zwrócić szczególną uwagę na kompleksowość świadczonych przez nas usług energetycznych. Co oznacza, że ZEC SERVICE oferuje pełne wsparcie, nadzór oraz realizację zadań w zakresie wdrożenia procesu zaopatrzenia w ciepło tj. od momentu analizy możliwości przyłączenia danego obiektu do sieci ciepłowniczej, poprzez proces projektowy, wykonawczy, w tym również zaprojektowanie modelu partycypacji w kosztach związanych z koniecznością dostosowania specjalistycznych urządzeń pomiarowych, aż do obsługi serwisowej. Ponadto posiadany przez nas system zarządzania obrotem ciepła, pozwala nam na jednoczesne rozliczenie kosztów bezpośrednio na indywidualnych klientów ciepła, co ma wpływ na ograniczenie wszelkich kosztów administracyjno-księgowych po stronie Zarządcy. Tym samym, w efekcie posiadanych kompetencji oferujemy elastyczny model współpracy, którego zakres za każdym razem dostosowujemy do Państwa potrzeb i oczekiwańpodkreśla Anna Dreko, Kierownik Oddziału Energetyki Cieplnej ZEC SERVICE Sp. z o.o.

Obrót ciepłem – nowatorska kompleksowa usługa operatora ciepła

Korzyści dla klienta indywidualnego

W proponowanym modelu współpracy w zakresie obrotu ciepłem zawierana jest Generalna umowa sprzedaży ciepła z Deweloperem/Zarządcą/Właścicielem obiektu, a równolegle do niej umowy rozliczania ciepła z klientami indywidualnymi, które zdejmują z w/w podmiotów obowiązek rozliczania oraz egzekwowania należności za ciepło. Ponadto udzielane jest ZEC SERVICE pełnomocnictwo do czynności formalno-prawnych w zakresie realizacji procesu przyłączenia do sieci ciepłowniczej. A co więcej zawierane są umowy na prace projektowe oraz wykonawstwo, związane z procesem przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Zaś dodatkowo na podstawie odrębnej umowy podejmujemy prace serwisowe urządzeń i instalacji cieplnych. Podczas procedury w zakresie przyłączenia do sieci ciepłowniczej reprezentujemy Dewelopera/Zarządcę/Właściciela obiektu u Dystrybutora ciepła np.: w FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o. Ponadto eliminujemy etap poszukiwania projektantów, wykonawców oraz serwisantów do podjęcia prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. Przejmujemy również obsługę w zakresie dostarczenia ciepła, rozliczania oraz ewentualnej windykacji wobec indywidualnych użytkowników.

Zapewniamy kompleksową usługę energetyczną w zakresie doradztwa na etapie poszukiwania optymalnych rozwiązań związanych z uciepłownieniem obiektu. Przeprowadzamy proces związany z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. Przygotowujemy pełną dokumentację formalno-prawną do uzyskania pozytywnej decyzji. Ponadto realizujemy warunki techniczne przyłączenia – wykonując prace projektowe i wykonawcze. Podejmujemy prace serwisowe i eksploatacyjne wszystkich urządzeń i instalacji cieplnych, w tym m.in. węzłów cieplnych, kotłowni lokalnych. Przejmujemy również obsługę w zakresie dostarczania ciepła, rozliczania oraz ewentualnej windykacji wobec indywidualnych użytkowników.

Oferujemy sprawdzone rozwiązania w obszarze wsparcia przy implementacji układów pomiarowo-rozliczeniowych wraz z instalacją teletechniczną, umożliwiającą zdalny odczyt. Powyższe rozwiązanie pozwala na ustalanie ilości pobranego ciepła przez poszczególnych indywidualnych użytkowników. Zaś przy braku wyżej wymienionych instalacji przygotowujemy finansowy model współpracy w zakresie realizacji wymaganych inwestycji m.in. zakupu i montażu specjalistycznych urządzeń pomiarowych.

Świadczymy usługę sprzedaży ciepła na podstawie Taryfy dla ciepła zgodnej z regulacjami prawnymi, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przejmujemy obowiązek dostarczania ciepła oraz egzekwowania należności. Prowadzimy księgową obsługę rozliczania kosztów dostarczanego ciepła do indywidualnych użytkowników. Koordynujemy obieg wszelkiej niezbędnej dokumentacji, oferując jednocześnie bezpłatny dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). Przejmujemy ryzyko związane z postępowaniem windykacyjnym względem indywidualnych użytkowników, jak również wstrzymujemy dostawy ciepła do lokalu z tytułu powstałych zaległości w płatnościach.

Wykorzystujemy autorski program do zarządzania obrotem ciepła, dzięki temu dysponujemy wiarygodnymi analizami w oparciu o wskazania układów pomiarowo–rozliczeniowych w zakresie ilości pobranego ciepła przez poszczególne lokale, ich indywidualnego rozliczenia, a co więcej mamy możliwość wstrzymania dostaw ciepła do każdego lokalu z tytułu np. powstałych zaległości w płatnościach. Prowadzimy regularne, comiesięczne rozliczenia ilościowe i finansowe. W efekcie indywidualni użytkownicy ciepła sieciowego otrzymują co miesiąc faktury VAT, w miejsce nieprzewidywalnych rocznych zestawień wykazujących saldo z niedopłatą lub nadpłatą. Klienci, za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu lub e-BOK, posiadają stały dostęp do podglądu odczytów – na bieżąco monitorują zużycie ciepła oraz mają pełną kontrolę nad płatnościami.

 • przekazanie odpowiedzialności oraz uzyskanie optymalizacji czasu w efekcie podjęcia outsourcingu procesu zapewnienia dostaw ciepła do obiektu;
 • przekazanie odpowiedzialności finansowej, wynikającej z realizacji postanowień kompleksowej umowy sprzedaży ciepła;
 • przeniesienie obowiązków z tytułu prowadzenia rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do obiektu;
 • przeniesienie obowiązków i kosztów związanych z księgową obsługą indywidualnych użytkowników;
 • przekazanie ryzyka związanego z postępowaniem windykacyjnym względem indywidualnych użytkowników;
 • przeniesienie obowiązku koordynacji obiegu dokumentów z indywidualnymi użytkownikami;
 • przekazanie odpowiedzialności za bezpośredni kontakt z indywidualnymi użytkownikami w sprawach dotyczących rozliczeń kosztów ciepła;
 • uzyskanie bezpłatnego dostępu do usług oferowanych w ramach Elektronicznego Biura Obsługi Klienta;
 • pozyskanie kompleksowych usług projektowych, serwisowych i wykonawczych od jednego dostawcy.

dodatkowo:

 • wsparcie przy implementacji układów pomiarowo-rozliczeniowych, umożliwiających ustalanie ilości pobranego ciepła przez poszczególne lokale wraz z instalacją teletechniczną, umożliwiającą zdalny odczyt. Zaś przy braku wyżej wymienionych instalacji, realizację równoległego zlecenia na usługę wykonania odczytów lub otrzymywanie danych o odczytach;
 • techniczne możliwości wstrzymania dostaw ciepła do każdego lokalu m.in. z powodu zaległości w płatnościach.
 • mniejsze koszty zakupu ciepła dla indywidualnych użytkowników, prowadzących działalność gospodarczą poprzez wprowadzenie faktur VAT w miejsce tradycyjnych rozliczeń kosztów ciepła z nadpłatami lub niedopłatami;
 • prowadzenie rozliczeń ilościowych i finansowych na podstawie faktur VAT w systemie comiesięcznym;
 • stosowanie Taryfy dla ciepła, zgodnej z regulacjami prawnymi, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • bezpośredni kontakt ze sprzedawcą ciepła;
 • bezpłatny dostęp do usług Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Ponadto w ramach naszej działalności serwisujemy majątek sieciowy tj. węzły i instalacje cieplne.

ZEC SERVICE Sp. z o.o.

_______

ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
tel. +48 60 57 32 652
tel. +48 71 32 38 650
biuro@zec-service.com.pl

Anna Gałek….więcej 1c