System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Wywiad z Krzysztofem Dreko, Dyrektorem Generalnym ZEC SERVICE Sp. z o.o.

Krzysztof Dreko: działania systemowe podejmowane w ZEC SERVICE w procesie kształtowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy są uwarunkowane rosnącymi wymaganiami prawnymi, ekonomicznymi i otoczenia, w którym funkcjonuje spółka. Do 2010 r. obowiązywały w spółce zasady i normy wnikające ze źródeł prawa polskiego oraz dyrektywy unijne, zwłaszcza nr 89/391/EWG o wprowadzaniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy. W efekcie, zwróciliśmy uwagę na potrzebę podjęcia działań, których celem będzie ograniczanie i wyeliminowanie ryzyka zawodowego w miejscu pracy, uwzględniając przy tym dążenie do pełnego ograniczenia wypadków i chorób zawodowych wynikających ze środowiska pracy. Tym samy, rozpoczęliśmy prace nad kształtem obowiązującego obecnie modelu zarządzania zasobami i działaniami ukierunkowanymi na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

K.D.: historycznie, krok po kroku: w sierpniu 2010 rozpoczęliśmy audyt zewnętrzny, celem wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy. We wrześniu przekazano nam wnioski z audytu bezpieczeństwa, których wprowadzenie miało za zadanie osiągnięcie na wejściu odpowiedniego stanu bezpieczeństwa. W listopadzie w pełni zaangażowaliśmy się w poprawę bezpieczeństwa m.in. w tym okresie rozpoczęliśmy prace proceduralne nad programem poprawy bezpieczeństwa roboczo nazwanym Zero Wypadków. W listopadzie kolejno: wdrożyliśmy system szkoleń w zakresie zasad ogólnych dla pracowników nadzoru, powołaliśmy Komitet ds. Bezpieczeństwa, którego pierwszym zadaniem była poprawa warunków bezpieczeństwa pracy na terenach objętych działalnością spółki oraz w miejscach realizacji inwestycji, a co za tym idzie korygowanie występujących niespójności w zakresie obowiązujących procedur. Pod koniec listopada 2010 r. wprowadziliśmy kompletny program stanu bezpieczeństwa tzn. Program Świadomość wraz z kardynalnymi zasadami, które przestrzegane są do dnia obecnego. Tym samym można przyjąć, że od 2011 r. prowadzimy działania mające na celu ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zasobami i działaniami ukierunkowanymi na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

K.D.: wprowadziliśmy etapowe podejście wdrożeniowe. Tym samym, w pierwszej kolejności zgromadziliśmy wiedzę na temat zagrożeń zawodowych w całej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem podziału zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. Następnie ustanowiliśmy ogólne i kardynalne zasady, które wpisano w szczegółowe procedury postępowania, dedykowane danemu etapowi realizacji działań w ramach podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Kolejną fazą było opracowanie programu szkoleniowego kompatybilnego z wymaganiami stanowisk pracy. W efekcie przyjęty przez nas system szkoleniowy wykazuje cykliczność tj. kierownicy grup roboczych spotykają się z pracownikami raz w miesiącu, zaś kierownicy oddziałów spotykają się z pracownikami raz w kwartale – podczas tych spotkań omawiane są sprawy związane z bezpieczeństwem pracy. Dodatkowo dla poszczególnych grup pracowniczych organizowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje, dzięki temu na bieżąco weryfikujemy zgodność posiadanych kompetencji w spółce z wymaganiami prawnymi i wewnętrznymi stanowisk pracy. Co więcej, duży nacisk położyliśmy na motywowanie pracowników do współpracy z kierownikami danych kontraktów, w zakresie osiągania celów polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo, raz do roku w ramach obowiązkowych szkoleń okresowych bhp przeprowadzanych dla wszystkich pracowników na stanowiskach robotniczych, prezentowany jest efekt nadzoru merytorycznego, zmiany do systemu ramowego oraz wynikające z nich nowe obowiązki. Ponadto poświęcamy też część czasu na udokumentowane zdarzenia potencjalnie wypadkowe, które następnie są omawiane, a płynące z nich spostrzeżenia zapisywane w szczegółowych instrukcjach dedykowanych danym stanowiskom pracy. Dodatkowo, w formie również pokazowej przypominamy zasady udzielania pierwszej pomocy, wówczas każdy pracownik na fantomie pod okiem ratownika medycznego, ma okazję sprawdzić, czy jego reakcje są właściwe.

K.D.: by usprawnić przepływ informacji wewnątrz systemu oraz między nim a otoczeniem zaangażowaliśmy służby bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest bieżąca analiza zadań realizowanych w ramach prowadzonych kontraktów poprzez cykliczne audyty. W efekcie, w trybie ciągłym wprowadzane są spostrzeżenia strukturyzowane w statystykach, zaś wynikające z nich niezgodności automatycznie wdrażane są w postaci działań korygujących. Co oznacza, że opracowane założenia do procedur szczegółowych podlegają bieżącej aktualizacji. W miesiącu przeprowadzamy od 60 – 70 działań sprawdzających poszczególne etapy organizacji prac w ramach realizowanych projektów przez spółkę. Dodatkowo, zgodnie z jednym z elementów programu „ŚWIADOMOŚĆ” jest organizowana tzw. minutka bezpieczeństwa, która rozpoczyna każdorazowo codzienne poranne narady kierownictwa. Na tych spotkaniach, każdy uczestnik przedstawiają różne aspekty związane z bezpieczeństwem zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Dlatego też, wszyscy pracownicy zatrudnieni w spółce są zaangażowani w utrzymanie systemu, dla nas jest to swoisty program świadomości.

K.D.: najprościej jest wprowadzić system, natomiast niezwykle trudnym obszarem jest jego pełna realizacja oraz ciągłe dopasowywanie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Dlatego też, przykładamy duże znaczenie do pełnej identyfikacji prac, które mogą spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia naszych pracowników. Stąd, wprowadziliśmy, jako element stały systemu kontrole tj. bieżący monitoring stanu bezpieczeństwa, okresowe audyty wewnętrzne oraz przeglądy systemu. Natomiast duży nacisk kładziemy na monitoring stanu warunków i organizacji pracy, w tym zachowań pracowników i wyników ich działań w zakresie nie tylko zagrożeń wypadków, chorób zawodowych, ale także wypadków bezurazowych oraz potencjalnych zagrożeń i związanych z nim ryzyk zawodowych. Zaś zidentyfikowane w trakcie monitorowania i audytu systemu niezgodności, stanowią podstawę do podejmowania działań korygujących lub zapobiegawczych. Co więcej, kompleksowy i podsumowujący charakter ma przeprowadzany przez nas okresowy przegląd systemu. Jego celem jest ocena funkcjonowania systemu oraz zapewnienie jego skuteczności w spełnianiu wymagań obowiązujących przepisów, norm oraz realizacji polityki bezpieczeństwa. Tym samym, by wprowadzony system był skuteczny należy w pełni go monitorować bez względu na zaangażowany czas. W efekcie, otrzymujemy zmniejszoną liczbę wypadków przy pracy i nie stwierdzamy chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat z tytułu absencji pracowników, a w dłuższej perspektywie zostaje zwiększona wydajność poprzez poprawę jakości pracy.

K.D.: to filozofia działania całej organizacji. Sposób myślenia i postępowania nastawiony na zachowanie pełnego bezpieczeństwa, czyli wyeliminowanie wszystkich zdarzeń niebezpiecznych z uwzględnieniem odpowiedzialności spółki wobec pracowników i ich rodzin. Generalnie to zasady, które wzmacniają świadomość zagrożenia oraz wpajają odpowiedzialne podejście do zagrożenia tzn. konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń na stanowisku pracy, czyli zapewnienie bezpieczeństwa – zgodnie z naszym powiedzeniem, że „nie ma pracy tak pilnej, by nie można jej było wykonać bezpiecznie”. Zaś w dłuższej perspektywie to redukcja kosztów prowadzonej działalności z tytułu braku przestojów w pracy, spowodowana absencją, czyli eliminujemy ryzka związane ze stratami.

K.D.: generalnie tak, wprowadziliśmy cały system identyfikacji wizualnej widoczny w naszych zakładach, jak również na zewnątrz, gdy wykonujemy prace w ramach projektów. System wizualny został zbudowany, tak by kojarzył się z sygnalizacją świetlną. Czyli oznaczenia w kolorze czerwonym tj. zatrzymaj się i sprawdź czy stanowisko pracy jest odpowiednio przygotowane, mają wywołać efekt silnego pobudzenia umysłowego, co do zasady powinny kojarzyć się z potencjalnym zagrożeniem. Oznaczenia w kolorze żółtym tj. przygotuj się do wykonania pracy, mają pobudzić aktywność, inwencję, zaś oznaczenia w kolorze zielonym tj. ruszaj , podtrzymują aktywność, sprzyjają pracy koncepcyjnej. Ponadto, w firmie zabezpieczyliśmy pomieszczenie – magazyn, dzięki któremu mamy pełne zaopatrzenie w specjalistyczne urządzenia i narzędzia, w tym elementy ubioru dla pracowników, które dostarczamy każdemu zarówno na etapie przyjmowania do pracy, jak również w trakcie jej wykonywania – kierujemy się zasada just in time. W efekcie, dostarczamy odpowiedny sprzęt na wymaganym poziomie, zapewniając bezpieczne standardy wykonywania pracy na każdym stanowisku. Oczywiście, specyfikację zaopatrzenia mamy dokładnie opisaną w naszych procedurach.

Zasady Kardynalne, których stosowanie pozwala na utrzymanie i osiągnięcie celu „ZERO WYPADKÓW” w miejscu pracy:


Zawsze stosuję wymagane i sprawne środki ochrony osobistej

Nie pracuję pod wpływem alkoholu i środków odurzających

Używam tylko sprawnych i atestowanych narzędzi oraz sprzętu

Dbam o właściwe wygrodzenie określonego miejsca pracy

Utrzymuję porządek w miejscu pracy

Zgłaszam natychmiast wszystkie zaistniałe wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe.


Jako wykonawca usług i producent w zakresie inżynierii cieplnej, energetyki, mechaniki i konstrukcji stalowych stawiamy sobie za cel „ZERO WYPADKÓW”, kierując się zasadą „JESTEM ŚWIADOMY, JESTEM ODPOWIEDZIALNY, JESTEM BEZPIECZNY”. Tym samym, przestrzegamy najwyższych standardów, pragnąc jednocześnie zagwarantować najwyższe normy bezpieczeństwa oraz wprowadzając profilaktykę zdrowotną wśród naszej załogi, dbając przy tym o zrównoważoną politykę prowadzenia działalności w najbliższym otoczeniu spółki. Jesteśmy przekonani, że można zapobiec wszelkim wypadkom przy pracy, zminimalizować pojawiające się zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz występowanie chorób zawodowych. Ponadto spełniając wymagania prawne dążymy równocześnie do stałej poprawy stanu BHP poprzez ciągłe monitorowanie i doskonalenie działań w sferze bezpieczeństwa pracy. Zapewniamy załodze odpowiednie zasoby i środki niezbędne przy wykonywaniu pracy oraz dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Staramy się także wzmacniać świadomość wśród załogi w zakresie budowy bezpiecznego miejsca pracy, jak również wspieramy inicjatywy pracowników zmierzające do ciągłego doskonalenia systemu BHP. Zdecydowanie promujemy bezpieczne zachowania oraz zobowiązujemy każdego członka załogi do przestrzegania zasad i procedur oraz ogólnie obowiązujących przepisów BHP. Nasi kierownicy oraz wszyscy pracownicy nadzoru są odpowiedzialni za edukację, szkolenie oraz motywowanie podległych im pracowników i podwykonawcówpodkreśla Krzysztof Dreko, Dyrektor Generalny    ZEC SERVICE Sp. z o.o.

Anna GałekSystem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy